Küsimused usust

Küsimused
usust

Korduma kippuvad küsimused ja vastused usu kohta

Kristliku usu aluseks on Pühakiri – Piibel.

Usk algab Jumalast, kes on ennast kõige selgemalt ja võimsamalt avanud Jeesuses Kristuses.

Jeesuse elu ja tegevuse kaudu saame aru, kes me oleme indiviidide ja kogukonnana. Jeesust tundma õppides saame aru, kuidas elada igapäevaelu.

Järgnevalt vastame mõningatele küsimustele, millega oleme inimestega suheldes kokku puutunud. Vastuse nägemiseks klõpsa küsimusele.

 

Mida me usume Piibli kohta?

Piibel ehk Jumala sõna on Jumala poolt antud sõnum kogu inimkonnale. See on kirja pandud inimeste poolt Jumala Püha Vaimu juhtimise läbi. Piibel on kristlase uskumuste ja elu aluseks.

Kuidas saadakse kristlaseks?
  Kristlaseks saamine tähendab seda, et inimene teeb valiku uskuda Jumalat, palub Jumalalt oma patud andeks, tunnistab Jeesust Kristust oma isikliku päästjana ning ta saab ristitud. Ristimise loomuliku jätkuna toimub ka kogudusega ühinemine.
Mida me usume Jeesuse kohta?
Jeesus Kristus on Jumala Poeg (Jumala Kolmainsuse üks võrdne osapool lisaks Isale ja Pühale Vaimule), kes saadeti meie maailma inimese kujul ligikaudu 2000 aastat tagasi. Ta elas veatut elu ning andis ennast täiusliku ohvrina kogu inimkonna eksimuste eest, et kõik, kes temasse usuvad võiksid olla õigeks mõistetud ja suhtes Jumalaga. Selle lepingu märgiks suri ta ristil ning tõusis kolm päeva hiljem surnuist üles, demonstreerides sellega oma jumalikkust ning võimu patu ja surma üle. Pärast seda lahkus ta maa pealt tagasi taevasse, kus ta valitseb kogu loodu kuningana.
Kas ja kuidas Jeesuse surm ja ülestõusmine meid mõjutab?
Maailmas ei ole elanud mitte ühtegi inimest, kes poleks iial teinud ühtegi eksimust. See tähendab, et oma eksimuste tõttu oleme me lahutatud täiuslikust Jumalast ning et olla tema ees õigeks mõistetud, vajame, et keegi maksaks kinni meie eksimuste hinna. Ainus, kes seda teha saab, on Jeesus Kristus, kes andis oma täiusliku elu selleks, et igaüks võiks saada päästetud. Kuigi see pääste on tasuta kingitus Jumalalt, siis peame me tegema teadliku otsuse selle vastu võtmiseks. See otsus on lahutamatult seotud ka sooviga tunnistada Jeesust oma elu kuningana. Päästetud saamine on kõige parem ja olulisem otsus, mida inimene oma elus teha saab. Loe rohkem selle otsuse tegemise kohta siit: päästetud saamine.
Mis juhtub, kui minust saab kristlane?
Kui me teeme otsuse usaldada Jeesust enda päästja ja kuningana, siis sel momendil oleme me õigeks mõistetud Jumala ees ning tema Püha Vaim tuleb meie sisse elama. Jeesus andis meile selle otsuse väljendamiseks ristimise kui sümboli, mis ei ole tingimus päästetud saamiseks, vaid selle lahutamatu osa avaliku usutunnistusena.
Kas on mingeid reegleid, mida ma pean kristlasena täitma?
Tihti arvavad inimesed, et kristlusega kaasneb reeglite kogum, kuid tegelikult on asi lihtne. Jeesus ütles, et kogu seadus on võetav kokku kahes käsus – armastada oma Jumalat kogu oma südame, mõistuse, hinge ja jõuga ning armastada inimesi enda kõrval nagu iseennast. Kui me kedagi armastame, siis me tahame talle parimat. Samuti armastab Jumal meid ja tahab ka meile parimat ning selleks on tal inimeste jaoks plaan, mis vahel võib tunduda raske, kuid mida järgides võime olla õnnelikud. Kui me sellest plaanist kõrvale kaldume, siis ei armasta Jumal meid seetõttu vähem, ent kui meie Jumalat tõeliselt armastame, siis anname omalt poolt parima, et seda plaani ellu viia. Usk Jeesusesse annab meie elule selge eesmärgi, lootuse ja tõe aluse, millele toetudes igal päeval parimaid otsuseid teha.
Mis saab pärast surma?
Me usume, et kuigi maine elu saab kõikide inimeste jaoks ühel hetkel otsa, on Jumal loonud meid igavese elu jaoks. Pärast maist elu mõistab Jumal kohut kõikide inimeste üle ning sellest hinnangust sõltub, kas me veedame oma igaviku õnnelikult koos Jumalaga või õnnetult lahus Jumalast igaveses hukatuses. Lõplik kohtumõistja meie elude üle on Jeesus, kuid tema enda tõotustele tuginedes teame, et kui me oleme siin maises elus teda oma päästjaks ja kuningaks tunnistanud, siis ootab meid ees ka terve igavik koos temaga.  
Mis on kogudus?
    Kogudus on inimeste kogum, kes usuvad Jumalat ning kes käivad omavahel tihedalt läbi, et koos palvetada, õppida Jumalat paremini tundma, üksteist julgustada ning jagada välja Jumala armastust kogukonnale, kelle keskel elatakse. Kogudust võrreldakse tihti ka perekonnaga – sinna kuuluvad nii lapsed, noored kui täiskasvanud ning igaühel on koguduses oma koht, ülesanded ja roll.  
Mis eristab baptiste teistest kristlikest konfessioonidest?
Baptism on evangeelne protestantlik liikumine, mille nimetus pärineb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab vette kastmist. See viitab sellele, et baptistlikes kogudustes ristitakse täiskasvanuid mitte lapsi, kuna täiskasvanuna ristides on tegemist inimese enda teadliku valikuga uskuda Jumalat ja Jeesust Kristust. Baptistide usulises praktikas on olulisel kohal inimese isiklik suhe Jumalaga läbi Piibli lugemise ja palve ning kiriku ja riigi lahushoitus.
Miks on maailmas nii palju erinevaid tüüpi kogudusi?

Põhjuseid, miks maailmas on nii palju erinevaid konfessioone, on erinevaid. Üheks on see, et inimesed üle maailma on väga erinevate kultuuriliste taustade aga ka isiklike omapäradega. Ühtede lähenemine elule on analüütiline ja korrapärane, teistel rohkem loominguline ja emotsionaalne. Ühed väärtustavad rohkem omaette mõtisklemist, teised sotsiaalsust ja kogukondlikkust. Kuigi vormides ja väljenduslaadides võivad kogudustes olla suured erinevused, siis kristluse seisukohalt on need erimeelsused teisejärgulised. Kõiki kristlikke kogudusi maailmas ühendab:

  • usk Jumalasse (Isasse, Poega ja Püha Vaimu)
  • usk sellesse, et kõik inimesed on patused ja vajavad Jumala päästvat armu
  • usk sellesse, et Jeesuse kaudu võime me saada uue ja igavese elu
  • usk Piibli autoriteetsusesse
3 + 5 =

Usutunnistus

Usutunnistus võtab kokku kõige olulisema usu põhitõdedest.

Credo on kristliku kiriku kõige vanem usutunnistus, mida luges ristitav enne ristimist.

Apostellik usutunnistus (Credo)

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.

 

Rohkem infot leiad ka lehelt Jumal.ee